Odnieś sukces z państwowym dyplomem wizażysty!
Potwierdź swoje kwalifikacje dokumentem państwowym.

Zapraszamy na dwudniowe szkolenie przygotowujące do państwowych egzaminów czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie wizażystka - stylistka (kod zawodu: 514208). Podczas szkolenia bardzo szczegółowo omówione zostaną wszystkie zagadnienia egzaminacyjne (zarówno teoretyczne jak i te dotyczące praktycznej części egzaminu czeladniczego lub mistrzowskiego).

Egzamin czeladniczy lub mistrzowski możesz zdać przed komisją utworzoną przy Mazowieckiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości.  Egzaminy odbywają się cyklicznie w Mazowieckiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie ul. Smocza 27.

JAK WYGLĄDA 2-DNIOWE SZKOLENIE PRZYGOTOWAWCZE?


I DZIEŃ KURSU
PRZYGOTOWANIE DO TEORETYCZNEJ CZĘŚCI EGZAMINU KWALIFIKACYJNEGO.

Nasze szkolenie przygotowujące to profesjonalna pomoc w usystematyzowaniu i ewentualnym uzupełnieniu wiadomości z zakresu CAŁEGO MATERIAŁU wymaganego podczas egzaminów kwalifikacyjnych. Podczas szkolenia bardzo szczegółowo omówione zostaną wszystkie zagadnienia egzaminacyjne (zarówno teoretyczne jak i te dotyczące praktycznej części egzaminu czeladniczego lub mistrzowskiego).

Pierwszego dnia szkolenia omówione zostaną zagadnienia teoretyczne dotyczące wszystkich obowiązujących na egzaminie tematów:

Część pisemna egzaminu teoretycznego:


Część pisemna jest testem wyboru, który polega na udzieleniu przez kandydata odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:

1) rachunkowość zawodowa,

2) dokumentacja działalności gospodarczej,

3) rysunek zawodowy,

4) zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

5) podstawowe zasady ochrony środowiska,

6) podstawowe przepisy prawa pracy,

7) podstawowa problematyka prawa gospodarczego i zarządzania przedsiębiorstwem.

Osoby podchodzące do egzamin u mistrzowskiego (ale tylko te, które nie mają ukończonego szkolenia pedagogicznego) otrzymują dodatkowo zestawy pytań z zakresu podstaw psychologii i pedagogiki oraz metodyki nauczania. 

Na egzaminie kandydat otrzymuje po siedem pytań z każdego z wyżej wymienionych tematów, pytania zawierają po trzy propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Część ustna egzaminu teoretycznego: 

Podczas części ustnej egzaminu teoretycznego kandydat będzie musiał udzielić odpowiedzi na wylosowane przez siebie pytania z zakresu: technik aplikacji kosmetyków kolorowych, technik korekcyjnych, preparatów stosowanych do makijażu, akcesoriów wizażysty etc.. 

Wszystkie pytania zostały pogrupowane w trzy bloki tematyczne, zgodnie ze standardami egzaminacyjnymi Związku Rzemiosła Polskiego:

1) technologia

2) maszynoznawstwa

3) materiałoznawstwo 

Aby umożliwić perfekcyjne przygotowanie się egzaminu oraz zmniejszyć późniejszy stres z nim związany podczas szkolenia bardzo dokładnie omawiamy wszystkie zagadnienia zawarte w standardzie wymagań dla zawodu wizażystka - stylistka (514208) zwracając szczególną uwagę na najistotniejsze (z punktu widzenia komisji egzaminacyjnej) aspekty poszczególnych tematów!

II DZIEŃ KURSU 
PRZYGOTOWANE DO PRAKTYCZNEJ CZĘŚCI EGZAMINU KWALIFIKACYJNEGO.

Podczas drugiego dnia kursu omówiony zostanie szczegółowo tryb i przebieg egzaminu praktycznego ze uwzględnieniem standardów oceny określonych przez komisję egzaminacyjną i zatwierdzonych przez Izbę Rzemieślniczą.

Podczas egzaminu kandydat będzie zobowiązany do wykonania wylosowanego typu makijażu pod nadzorem członków zespołu egzaminacyjnego. Komisja ma prawo wyznaczyć dodatkowe zadanie do wykonania.

Po dokładnym omówieniu standardów oceny uczestnicy szkolenia przygotowawczego przystępują do praktycznego wykonywania makijaży egzaminacyjnych. Każdy makijaż kończy szczegółowa, merytoryczna ocena, uwzględniająca kryteria egzaminacyjne. Oceny dokonuje instruktor kursu przygotowującego, informując każdego uczestnika szkolenia indywidualnie o wszelkich błędach i niedociągnięciach, na które trzeba zwrócić uwagę podczas egzaminu, aby otrzymać ocenę pozytywną. Uczestnicy kursu pracują na własnym kufrze, tak jak w dniu egzaminu.

Egzaminy państwowe przeprowadza Komisja Egzaminacyjna powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w skład której wchodzą wizażyści z tytułem mistrzowskim. Są to osoby z ogromnym doświadczeniem zawodowym, wieloletnie jurorki największych ogólnopolskich mistrzostw makijażu, czynne wizażystki pracujące z największymi polskimi gwiazdami, uznane instruktorki potrafiące docenić oryginalny styl, kreatywność i nieszablonowość makijaży wykonywanych podczas egzaminów. Członkinie komisji preferują twórcze i nowoczesne podejście do zawodu wizażysty.

Podstawowe informacje o szkoleniu przygotowawczym do egzaminów kwalifikacyjnych na czeladnika lub mistrza wizażu:

Kurs trwa 2 dni 

1 DZIEŃ SZKOLENIA 
Przygotowanie do części teoretycznej egzaminu kwalifikacyjnego
2 DZIEŃ SZKOLENIA 
Przygotowanie do części praktycznej egzaminu kwalifikacyjnego.

Koszt kursu:

Kurs przygotowawczy do egzaminu CZELADNICZEGO 790 PLN
Kurs przygotowawczy do egzaminu MISTRZOWSKIEGO 790 PLN

Cena kursu obejmuje 2 dni szkoleniowe oraz pakiet materiałów szkoleniowych.


POMOŻEMY CI PERFEKCYJNIE PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO EGZAMINU I ZDOBYĆ TYTUŁ ZAWODOWY SKUTECZNIE I BEZ STRESU!

W terminie 2-4 tygodni od ukończenia szkolenia przygotowującego zostanie wyznaczony termin właściwego egzaminu w Mazowieckiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie. 

Warunki dopuszczania do egzaminu kwalifikacyjnego czeladniczego lub mistrzowskiego:

Do egzaminu kwalifikacyjnego w Izbie Rzemieślniczej może przystąpić osoba, która spełnia określone warunki odnośnie długości stażu pracy oraz rodzaju ukończonej szkoły.

 

Warunki dopuszczania do egzaminu czeladniczego

Do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł czeladnika może przystąpić osoba, która odbyła naukę zawodu u rzemieślnika lub spełnia inne warunki odnośnie długości stażu pracy, rodzaju i zakresu już posiadanych kwalifikacji zawodowych lub typu ukończonej szkoły zawodowej. Izba rzemieślnicza dopuszcza do egzaminu czeladniczego osobę, która spełnia jeden z poniższych warunków:

 • odbyła naukę zawodu u rzemieślnika oraz ukończyła dokształcanie teoretyczne w szkole lub w systemie pozaszkolnym, bądź
 • ma świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz odbyła naukę w zawodzie w systemie pozaszkolnym (zawodowe kursy wizażu, szkolenia )
 • ma świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz trzyletni staż pracy w zawodzie, bądź
 • ma świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie w kierunku związanym z  zawodem,
 • ma tytuł zawodowy w zawodzie, wchodzącym w zakres danego zawodu (pokrewnym), a po uzyskaniu tego tytułu zawodowego odbyła co najmniej półroczny staż pracy w zawodzie, w którym zamierza przystąpić do egzaminu 

 

Świadectwo czeladnicze jest podstawowym dokumentem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w rzemiośle. Uprawnia do podjęcia pracy (wykonywania prac) w charakterze pracownika wykwalifikowanego i zajmowania stanowisk wymagających kwalifikacji, a po odbyciu trzyletniego stażu pracy do ubiegania się o przystąpienie do egzaminu mistrzowskiego.

 

Warunki dopuszczenia do egzaminu mistrzowskiego

Do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł mistrza może przystąpić osoba, która spełnia warunki dotyczące długości stażu pracy, rodzaju i zakresu  posiadanych kwalifikacji zawodowych lub typu ukończonej szkoły zawodowej, przy czym kandydat na mistrza musi ukończyć co najmniej szkołę ponadgimnazjalną. Izba Rzemieślnicza może dopuścić do egzaminu mistrzowskiego osobę, która:

 • ma tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie i po uzyskaniu tego tytułu, co najmniej trzyletni staż pracy, albo łącznie – przed i po uzyskaniu tytułu zawodowego – co najmniej sześcioletni staż pracy oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej), bądź
 • przez okres co najmniej sześciu lat samodzielnie wykonywała zawód w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i ma świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, bądź
 • jest czeladnikiem lub ma tytuł równorzędny w zawodzie, a po uzyskaniu tytułu ma co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie wchodzącym w zakres danego zawodu (pokrewnym) oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, bądź
 • ma tytuł mistrza w zawodzie i po jego uzyskaniu, co najmniej roczny staż pracy w zawodzie, wchodzącym w zakres danego zawodu (pokrewnym) oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, bądź
 • ma świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, dających wykształcenie średnie, w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym poddaje się egzaminowi i tytuł zawodowy w tym zawodzie oraz po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej 2-letni staż pracy,
 • ma  dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub w specjalności w zakresie wchodzącym w zakres zawodu „egzaminowanego” i po uzyskaniu tytułu zawodowego, co najmniej roczny staż pracy w zawodzie.

 

TERMIN:

 • Kurs organizowany jest co ok. 3 miesiące.
 • Szkolenie obejmuje dwa dni  (w godz. 10.00-17.00).
 • 5 i 6 marca 2020.    LISTA OTWARTA. OSTATNIE WOLNE MIEJSCA.
 • Drugiego dnia szkolenia prosimy o zabranie ze sobą własnego kufra z podstawowymi kosmetykami oraz zestawu pędzli do makijażu, pelerynki kosmetycznej etc.


Szczegółowe informacje dotyczące zasad ubiegania się o przystąpienie do egzaminu czeladniczego lub mistrzowskiego udzielamy mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W temacie e-maila należy wpisać:
Kurs przygotowawczy do egzaminów kwalifikacyjnych 

W treści e-maila zamieszczamy:

1. imię i nazwisko
2. numer telefonu
3. ewentualne pytania

Do każdej osoby, która wyśle do nas swoje zgłoszenie niezwłocznie odpiszemy z pełną informacją na temat szkolenia, zweryfikujemy również wstępnie Państwa kwalifikacje wyjaśniając do jakiego egzaminu mogą Państwo przystąpić i w jakim trybie.

 

O KURSIE:

Jedyny w Polsce, intensywny, półroczny kurs stylizacji fryzur autorstwa Olgi Lipka „Zostań stylistą fryzur".

Półroczna szkoła kreowania nowoczesnych fryzur obejmująca cykl 6-ciu spotkań, podczas których uczestnicy opanowują najnowsze techniki stylizacyjne wzorowane na najlepszych stylistach światowej sławy. Ukończenie warsztatów jest gwarancją zdobycia umiejętności z zakresu stylizacji fryzur na najwyższym poziomie. Umiejętności zdobyte w trakcie trwania szkoły przygotowują uczestników do pracy z klientkami indywidualnymi oraz współpracy przy sesjach zdjęciowych. Każdy uczestnik zostaje przygotowany do pracy w zawodzie w taki sposób, by wykonać każdą fryzurę, którą wymarzy sobie nawet najbardziej wymagająca klientka.

Po każdym etapie szkolenia kursanci otrzymają certyfikat potwierdzający uczestnictwo. Na podstawie sześciu certyfikatów będzie wystawiony dyplom ukończenia kursu zawodowego z rekomendacją otwierającą drzwi do wielu możliwości pracy i rozwoju.

Program zakłada stopniowe wprowadzanie kursantów w świat stylizacji włosów: zaczynając od podstawowych technik używanych w zawodzie stylisty a kończąc na zaawansowanych technikach pozwalających uzyskać niezwykle efektowne, spektakularne efekty na włosach. 

Ważnym i nowatorskim elementem całego cyklu szkoleń jest trening własny. Kursanci są zobowiązani do wykonywania zadań przydzielonych po każdym etapie szkolenia oraz dokumentowania efektów treningu. Dostarczenie dokumentacji potwierdzających praktykę stanowi niezbędny warunek zaliczenia etapu szkoleniowego. 

Wspomniany trening obejmuje wykonanie samodzielnie, dwukrotnie  każdej fryzury poznanej podczas zajęć z trenerem. Zdjęcia prac (łącznie 4 fryzur wykonanych wyłącznie na modelkach - nie główkach treningowych) należy wysłać najpóźniej kilka dni przez rozpoczęciem kolejnych zajęć przez stronę instruktorki : www.facebook.com/OlgaLipkaStylistka

W związku z tym certyfikat potwierdzający udział np. w etapie 1 zostanie wydany dopiero na następnym zjeździe - po okazaniu udokumentowanego treningu własnego. Dyplom potwierdzający udział w półrocznym kursie zostanie wystawiony dopiero po okazaniu 6-ciu certyfikatów. Brak utrwalonej wiedzy nie pozwoli na sprostanie coraz bardziej zaawansowanym technikom wdrażanym podczas kolejnych etapów szkoleń. 

Czytaj więcej: KURS STYLIZACJI FRYZUR

O KURSIE:

Kurs przeznaczony jest dla osób posiadających podstawową wiedzę i umiejętności w dziedzinie makijażu a także dla wizażystów czynnych zawodowo mających problemy z poszczególnymi zagadnieniami  technicznymi.

Czytaj więcej: KURS ACTIV MAKE UP PRO 

O KURSIE:

Kurs wizażu INTENSE PRO przeznaczony jest dla osób nie posiadających wiedzy i doświadczenia z zakresu wizażu, pragnących posiąść tajniki tego fascynującego i twórczego zawodu.

Czytaj więcej: KURS WIZAŻU INTENSE PRO 

O KURSIE:

Zwiększ zakres swoich usług o profesjonalny i trwały makijaż ślubny! Kurs WEDDING MAKE UP PRO skierowany jest do osób chcących pogłębić swoją wiedzę na temat technik makijażu ślubnego oraz pragnących poznać nowe, niestandardowe  trendy w makijażu ślubnym. Program kursu dedykowany jest osobom znającym podstawowe techniki makijażu a także wizażystom czynnym zawodowo. 

W trakcie kursu uczestnicy mają okazję poznać zaawansowane techniki makijażowe stosowane aktualnie przez profesjonalistów. Kurs odświeża, uaktualnia i rozwija umiejętności praktyczne z zakresu makijaży ślubnych, fotograficznych, wieczorowych i glamour.  Oprócz nowych umiejętności omówione zostaną również najczęściej spotykane trudności w pracy wizażysty, dzięki temu kurs pozwala poczuć się pewniej podczas współpracy z wymagającym klientem. Kursanci wykonują tematyczne makijaże, zgodnie z najnowszymi technikami make-up’owymi. Program kursu jest modyfikowany zależnie od stopnia zaawansowania grupy. Teoria ograniczona jest do minimum - tu liczy się warsztat i praktyka. Mniejsze grupy, liczące od 8 do 12 osób sprawiają, że w ciągu całego kursu uczniowie mają bezpośredni kontakt z doświadczonymi instruktorami którzy na bieżąco monitorują ich postępy.

Każdy dzień kursu trwa 7,5 godziny zegarowej i jest podzielony na dwie części: część teoretyczną, pokaz makijażu na modelce i część praktyczną – uczestnicy kursu wykonują makijaż pod okiem instruktora prowadzącego (makijaże wykonywane są w obrębie grupy kursantek w parach) . W trakcie kursu przewidziano 30 min przerwy na lunch.

Czytaj więcej: KURS WEDDING MAKE UP PRO 

AKADEMIA

Wykładowcy PRO MAKE UP ACADEMY stworzyli ambitny i nowoczesny program nauczania w ramach rocznej akademii makijażu. Przyjmujemy tu zarówno osoby, które z makijażem nie miały dotychczas...

Więcej

KURSY MAKIJAŻU

Kursy wizażu przeznaczone są dla osób nie posiadających wiedzy i doświadczenia z zakresu wizażu, jak i dla osób z doświadczeniem pragnących pogłębić swoją wiedzę...

Więcej

KADRA